Open data Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Pri poskytovaní údajov z katastrálneho operátu je potrebné vychádzať z ustanovení § 68 a 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Z ustanovenia § 68 ods. 5 tohto zákona vyplýva, že rozsah údajov, ktoré budú prístupné v podobe štruktúrovaných údajov a zároveň budú sprístupnené komukoľvek, automatizovaných spôsobom a bezodplatne vymedzí Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by upravoval tento rozsah údajov zatiaľ nebol vydaný.