Repozitár zdrojových kódov

ÚPVII s cieľom napomôcť povinným osobám napĺňať povinnosť zverejňovať otvorené kódy dodávaných informačných systémov (§31 vyhlášky č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy) v centrálnom repozitári zdrojových kódov na data.gov.sk vydáva toto
„odporúčanie“:

Povinnými osobami sú správcovia v súlade so zákonom č. 95/2019 o informačných technológiách verejnej správy (zákon o ITVS) v aktuálnom znení – t.j správca je ten, kto je definovaný vo vecne príslušnej legislatíve ako správca, alebo je definovaný v uvedenom zákone o ITVS.

Povinné osoby sú v súlade so zákonom o ITVS, §15 ods. (2) písm. d) pri obstarávaní dodávky informačných systémov povinné akceptovať iba také zmluvné podmienky, ktoré zabezpečia, že zdrojový kód vytvorený počas projektu bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy.

Povinné osoby majú pri zverejňovaní otvorených kódov možnosť voľby medzi 3 spôsobmi napĺňania tejto povinnosti:
1. variant – Ukladať zdrojové kódy na data.gov.sk pre jednu aplikáciu ako jeden skomprimovaný súbor vo formáte ZIP .
2. variant – Zverejniť skomprimovaný ZIP súbor na svoje úložisko (FTP) so samostatným priečinkom pre každý projekt a na data.gov.sk zaregistrovať link na konkrétny projekt, t.j. „prelinkovať“ priamy odkaz.
3. variant – Zverejniť zdrojové kódy na open source Git serveri (GitHub, Gitlab alebo obdobný) a na data.gov.sk zaregistrovať link na konkrétny projekt, t.j. „prelinkovať“ priamy odkaz.

Odporúčania k zverejňovaniu:

1. Celý zdrojový kód projektu zverejňovať v jednom skomprimovanom súbore (formát ZIP)
2. Skomprimovaný súbor nazvať v štruktúre: SKRATKA_ORGANIZACIE_Nazov_projektu_Rok_Dodania_verzia.zip
• Príklad: UVSR_Centralny_register_zmluv_2018_ver1
• Príklad: MVSR_Register_mimovladnych_neziskovych_organizacii_2020_ver2
3. Zaviesť stromovú štruktúru (priečinky a podpriečinky) v rámci skomprimovaného súboru
4. Popis stromovej štruktúry uviesť v samostatnom dokumente v hlavnom adresári a s názvom Popis_stromova_struktura
5. Metadáta k projektu uviesť v samostatnom dokumente v hlavnom adresári a s názvom
Metadata_projekt
a. orgán riadenia, ktorý je držiteľom zdrojového kódu,
b. označenie zdrojového kódu,
c. označenie licencie, ktorá sa viaže na zdrojový kód,
d. uvedenie použitého programovacieho jazyka,
e. označenie režimu zverejnenia zdrojového kódu,
f. rozhodnutie o výnimke spolu s odôvodnením, ak sa o výnimke rozhodlo,
g. príručky a návody pre použitie programu, ktorého zdrojový kód sa zverejňuje,
h. účely použitia programu a zdrojového kódu.
6. Návod na skompilovanie a spustenie programu uviesť v samostatnom dokumente v hlavnom adresári a s názvom Navod_na_skompilovanie
7. Dôležité informácie uviesť v samostatnom dokumente v hlavnom adresári a s názvom ReadMe
8.